ღია ტრენინგები

სოციალური მედიის მართვა                     

ცოტა ხნის წინ ბიზნესის მთავარი ამოცანა პროდუქტის სწორად შეფუთვა იყო, დღეს კი სწორად შეფუთულ პროდუქტზე ხანგრძლივი ყურადღების მოპოვება გახდა გამოწვევა.
სოციალური მედიის მართვის ტრენინგი აგებულია ყურადღების მოპოვების ციფრულ სტრატეგიებზე და ხერხებზე.

ტრენერთა ტრენინგი

                                                    დარგობრივი ცოდნა არ არის საკმარისი ტრენინგის ჩატარებისთვის. ტრენინგის ჩატარება მოითხოვს ბევრ სხვა კომპეტენციასა თუ პიროვნულ უნარს. სწორედ ამ უნარებისა და ცოდნის კომბინაცია იძლევა ტრენინგის მაღალ ეფექტურობას.  

პერსონალის შერჩევა პროფაილინგით

პროფაილინგი დღეს პერსონალის ეფექტურად შერჩევის სწრაფი და ზუსტი მეთოდია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს უმოკლეს დროში ამოვიცნოთ პიროვნების მახასიათბლების ფართო სპექტრი. განვსაზღვროთ პიროვნების ღირებულებები, რწმენები, სააზროვნო სისტემა, ქცევითი მახასიათებლები, ადაპტურობა და სხვა პატერნები.

მართვა და პროფაილინგი

 ყველა ბიზნესის საბოლოო მიზანი სასურველი შედეგის მიღწევაა, შედეგების მართვისთვის კი ადამიანების კარგი ცოდნა დაგჭირდება.
ადამიანების ცოდნის თანამედროვე ინსტრუმენტი ფსიქოლოგიური პროფაილინგია.                                                                                                                                                 

“ეიჩარ პრაქტიკუმი”

ჰედვაისი გაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გაიარო H”ეიჩარ პრაქტიკუმი”, რომელიც გულისხმობს გამოცდილ H”ეიჩარ” პრაქტიკოსთან ერთად შეასრულო პრაქტიკული დავალებები.
პრაქტიკუმის ფარგლებში გაივლი ადამიანური კაპიტალის მართვის ყველაზე მნიშვნელოვან და საკვანძო თემებს.                                                                                     

პიროვნული განვითარების ტრენინგი – სახეთა თეატრი

პიროვნული განვითარების ტრენინგი – ფორუმ თეატრი აუგუსტო ბოალის მეთოდოლოგიით,
დრამისა და ქოუჩინგური მეთოდოლოგიის კომბინაცია, უკვე დიდი ხანია, რაც მსოფლიოს მასშტანით გამოიყენება პიროვნული ზრდის და პერსონალური ეფექტურობის ასამაღლებელ ინსტრუმენტად.

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

რატომ მარცხდებიან ჭკვიანი ადამიანები? რატომ შეიძლება ჰქონდეთ ასეთ ადამიანებს გუნდის მართვის და ურთიერთობის პრობლემები?  ეს იმიტომ არ ხდება, რომ მათ ნაკლები ინტელექტი აქვთ, ან ნაკლები ტექნიკური უნარები გააჩნიათ.                          

მართვის ფსიქოლოგია

პროგრამის მიზანია მონაწილეებს მისცეს პრაქტიკული ცოდნა მართვის ფსიქოლოგიურ ასპექტებში, გაზარდოს მენეჯერული კომპეტენცია და დაეხმაროს მონაწილეებს კომუნიკაციის უნარების განვითარებაში, როგორც ორგანიზაციული ასევე პერსონალური სტრესის მართვაში.                                   

ტრენინგის შექმნის და ჩატარების ტექნიკები

დარგობრივი ცოდნა არ არის საკმარისი ტრენინგის ჩატარებისთვის. ტრენინგის ჩატარება მოითხოვს ბევრ სხვა კომპეტენციასა თუ პიროვნულ უნარს. სწორედ ამ უნარებისა და ცოდნის კომბინაცია იძლევა ტრენინგის მაღალ ეფექტურობას.                    

პიროვნების პროფაილინგი კომუნიკაციაში

სანამ გონების გამფანტავ გავლენის მოხდენის ტექნიკებს გამოიყენებ და მათი საშუალებით ადამიანის არაცნობიერზე მოახდენ ზეგავლენას, საჭიროა იცოდე რომელი ტექნიკა მუშაობს და რომელი – არა, კონკრეტული ადამიანის ტიპზე. ხშირად ვიცით რა ტექნიკები გამოიყენება კომუნიკაციაში, მაგრამ არ ვიცით როგორ და რა შემთხვევაში.                                                      

მოლაპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები

ორდღიანი ტრენინგი განკუთვნილია საქმიანია მოლაპარაკებების წარმოებაში ჩართული ყველა პირისთვის, მათთვის ვისაც უწევს ადამიანების დარწმუნება და შეხვედრების დროს ინტერპერსონალური განწყობების მართვა.                                                                                                                                                                                                                           

სოციალური მედიის მართვა (“ლაივ” ტრენინგი)

სოციალური მედია მენეჯერი თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და საჭირო პროფესიაა. 
ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებს გააცნოს მედიის ახალი შესაძლებლობები და დაეხმაროს სხვადასხვა ტექნიკების გამოყენებით სოციალური მედიის უფრო ეფექტურად მართვაში.

ბრენდინგი

21 – ე საუკუნეში არ არის მთავარი გაქვს თუ არა ფაბრიკა ან ქარხანა, მთავარია გაქვს თუ არა კარგად ჩამოყალიბებული ძლიერი ბრენდი. დღეს ჩვენ “ყურადღების მიპყრობის ეკონომიკაში” ვცხოვრობთ, რომელიც ადამიანის ყურადღებისათვის ბრძოლას მოითხოვს.                                                    

ქოფირაითინგი

თანამედროვე ტექნოლოგიურ სამყაროში ხმის გავრცელება პრობლემას აღარ წარმოადგენს, თუმცა სულ უფრო რთული ხდება ისეთი კომუნიკაციის ფორმის შექმნა, რომელიც გამორჩეული იქნება და ყურადღების მიპყრობას უმცირეს დროში მაღალი კონკურენციის პირობებში შეძლებს.