ლინ 6 სიგმა

6 სიგმა არის ტექნიკებისა და მეთოდების ერთობლიობა, რომელიც იყენებს სტატისტიკურ ანალიზს, ოპერაციათა შესრულების ხარისხის გასაზომად და გასაუმჯობესებლად.                                                                                                                                                                                                  

ლიდერობის პროფაილინგი

პოზიტიურ ფსიქოლოგიაში, “ფლოუ” არის ფსიქიკური მდგომარეობა, რომლის დროსაც ხდება ქმედებაზე მაქსიმალური ფოკუსირება, სრული ჩართულობა და პროცესით სიამოვნების მიღება. “ფლოუ“,  ასევე, ხასიათდება დროისა და სივრცის შეგრძნების დაკარგვით.