პროექტების მართვა

ღირებულება

₾450

დაწყების თარიღი

4 დეკემბერი

განვადება

ისარგებლეთ 0%-იანი განვადებით

სამიზნე აუდიტორია: მენეჯერები, პროექტის მენეჯერები/კოორდინატორები, დაინტერესებული პირები.

ტრენინგზე მსმენელს მიეწოდება პროექტის ეფექტური მართვისთვის აუცილებელი ძირითადი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. თითეული შეხვედრა გაყოფილია თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებად, სადაც ჯგუფურად და ინდივიდუალურად მოხდება ქეისებისა და სავარჯიშოების განხილვა. ტრეინინგში სრულად ინტეგრირებულია პროექტზე დაფუძნებული სწავლების თანამედროვე მეთოდი და
აგებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით: PMBOK 5th და PMBOK 6th, Project Management Body of Knowledge, by Project Management Institute (PMI); Standard of European Commission on Project Management PM2. 

კურსის შედეგი:
კურსის გავლის შედეგად მსმენელს ექნება აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები პროექტის სრული ციკლის მართვის შესახებ და შეძლებს მიღებული ცოდნის დამოუკიდებლად გამოყენებას პრაქტიკაში. 

ტრენინგის თემატიკა:

1. შესავალი პროექტის მენეჯმენტში
2. პროექტის მართვის პროცესი და ინიცირება
3. პროექტის მასშტაბის მენეჯმენტი და WBS შედგენა
4. პროექტის დროის მენემენტი
5. პროექტის რესურსების განსაზღვრა და ხარჯების მენეჯმენტი
6. პროექტის რისკის მენეჯმენტი
7. პროექტის მონიტორინგი, კონტროლი, ცვლილებების მართვა და დახურვა
8. პროექტის კომუნიკაციის და სტეიკჰოლდერების მენეჯმენტი

საკითხები
თემა: შესავალი პროექტის მენეჯმენტში
1. პროექტის მენეჯმენტის არსი და ძირითადი განმარტებები
2. ორგანიზაციული სტრუქტურები და პროექტი
3. პროექტის მენეჯერი, მისის როლი და ცოდნის სამკუთხედი
4. პროექტის შეზღუდვები
პრაქტიკული: ქეისების განხილვა.
პროექტის მართვის პროცესი და ინიცირება 
1. პროექტის მენეჯმენტის პროცეს ჯგუფები
2. პროექტის ინიცირება
3. პროექტის წესდების და საჭიროებათა დოკუმენტის მომზადება (Project Charter and PRD)
პრაქტიკული – პროექტის დოკუმენტის მომზადება
პროექტის მასშტაბის მენეჯმენტი და WBS შედგენა
1. პროექტის მასშტაბი
2. პროექტის მასშტაბის განაცხადი
3. პროექტის სამუშაოთა დანაწილების სტრუქტურა (WBS)
პრაქტიკული – WBS მომზადება
პროექტის დროის მენემენტი 
1. პროექტის დროის მენეჯმენტი
2. ქსელური დიაგრამა
3. განტის ჩარტი (Gantt Chart)
პრაქტიკული – განტის ჩარტი (Gantt Chart) და ქსელური დიაგრამა
პროექტის რესურსების განსაზღვრა და ხარჯების მენეჯმენტი
1. პროექტის რესურსების განსაზღვრა და შეფასება
2. პროექტის ღირებულების განსაზღვრა დროში
3. ხარჯის ბაზისი
4. ბიუჯეტის შედგენა
პრაქტიკული – რესურსების ალოკაცია და ხარჯის ბაზისის შედგენა
პროექტის რისკის მენეჯმენტი
1. პროექტის რისკები და მათი ტიპები
2. რისკების რეესტრის შედგენა
3. რისკების შეფასება და პრიორიტეტიზაცია
4. რისკებზე რეაგირების სტრატეგიის შედგენა
5. რისკების მართვის საბაზისო გეგმა
პრაქტიკული: რისკის მართვის საბაზისო გეგმის შედგენა
პროექტის მონიტორინგი, კონტროლი, ცვლილებების მართვა და დახურვა
1. მონიტორინგის და კონტროლის არსი და მეთოდები
2. Earned Value Management (EVM, მიღებული ღირებულების მართვის მეთოდი)
3. სტატუს რეპორტების მომზადება
4. ცვლილებების მართვა
5. პროექტის დახურვა
პრაქტიკული: მონიტორინგის და კონტროლის განხორციელება. სტატუს რეპორტის მომზადება.
პროექტის კომუნიკაციის და სტეიკჰოლდერების მენეჯმენტი
1. სტეიკჰოლდერების იდენტიფიკაცია, რეესტრის შედგენა და პრიორიტეტიზაცია
2. კომუნიკაციის გეგმის შედგენა
პრაქტიკული: სტეიკჰოლდერების პრიორიტეტიზაცია და კომუნიკაციის გეგმის შედგენა

ნინო გორგაძე 

პროფესიონალი პროექტების მენეჯერი (PMP), პროექტების მართვის 14 წლიანი გამოცდილებით საჯარო, ბიზნეს და არასამთავრობო სფეროებში. გააჩნია ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის მაგისტრი პროექტების მართვაში. გააჩნია ტრენინგების და ლექციების ჩატარების 5 წლიანი გამოცდილება. ამჟამად ხელმძღვანელობს საერთაშორისო პროექტების მართვის ასოციაციის საქართველოს წარმომადგენლობას.

ტრენინგის დაწყების თარიღი: 4 დეკემბერი

ტრენინგის დასრულების თარიღი: 27 დეკემბერი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი (2 დღე კვირაში, თითო შეხვედრა 3 საათი)

შეხვედრების რაოდენობა: 8 შეხვედრა

დაწყების დრო: 19:00

დასრულების დრო: 22:00

ტრენინგის დღეები: ოთხშაბათი/ხუთშაბათი

სასწავლო მასალები: მონაწილეებს გადაეცემათ პროექტის მართვისთვის საჭირო გეგმების პრაქტიკული ნიმუშები.

ტრენინგის საფასური: 450 ლარი

ადგილების რაოდენობა: 10

ტრენინგზე ანგარიშსწორებისათვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადებით ან მოახდინოთ თანხის გადანაწილება ტრენინგის დასრულებამდე.

გთხოვთ, ტრენინგზე დარეგისტრირებამდე გაეცნოთ წესებს და პირობებს